Tiệc trà gặp gỡ giữa doanh nghiệp Bulgari và Việt Nam

Tiệc trà gặp gỡ giữa doanh nghiệp Bulgari và Việt Nam

Tiệc trà gặp gỡ giữa doanh nghiệp Bulgari và Việt Nam

Tiệc trà phục vụ buổi gặp gỡ giữa doanh nghiệp Bulgari và Việt Nam

Thành phần tham gia: các doanh nghiệp Bulgaria và các doanh nghiệp Việt Nam

Thời gian tổ chức: 29/10/2013

Đơn vị tổ chức: VCCI và BCCI

Địa điểm tổ chức: tòa nhà VCCI số 9 Đào Duy Anh