Tiệc trà phục vụ diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Vương Quốc Anh

Tiệc trà phục vụ diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Vương Quốc Anh

Tiệc trà phục vụ diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Vương Quốc Anh

Tiệc trà phục vụ diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Vương Quốc Anh

Thời gian tổ chức: 30/09/2013

Đơn vị tổ chức: VCCI và Đại sứ quán Anh

Địa điểm: tòa nhà VCCI số 9 Đào Duy Anh

Thành phần tham gia: các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp đến từ Anh Quốc